REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

A. WARUNKI HANDLOWE UŻYWANIA STRONY WWW.BILETY.KLUBPOMARANCZA.PL

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Właścicielem i administratorem domeny internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl jest Spółka Insomnia Capital Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505536, REGON: 243530681, NIP: 6342826769 (zwany dalej „Pomarańcza” lub „Administrator”). Użytkownik wchodząc na stronę internetową www.bilety.klubpomarancza.pl zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków handlowych używania strony www.bilety.klubpomarancza.pl (dalej „warunki handlowe używania strony”), a także wszelkich obowiązujących i ogólnie wiążących przepisów prawa polskiego. Ponadto użytkownicy zobowiązują się, że nie będą szkodzić dobremu imieniu Pomarańczy ani samej stronie internetowej.
 2. PRAWA AUTORSKIE

  Strona internetowa bilety.klubpomarancza.pl stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) (dalej: "PrAut"). Na mocy udzielonej licencji Administratorowi przysługują wszelkie prawa do treści strony jako całości zgodnie z przepisami Prawa Aut. Administrator na podstawie licencji ma także prawo do używania poszczególnych elementów strony internetowej, zwłaszcza fotografii, designu, grafiki, logo, tekstów, dźwięków itp. Jakąkolwiek część treści strony internetowej: www.bilety.klubpomarancza.pl bez zgody Pomarańczy można wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych. Zabrania się zwłaszcza jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Pomarańczy. W przypadku naruszenia niniejszych postanowień oraz innych przepisów Prawa Aut, Pomarańcza będzie domagać się naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń przewidzianych przez Prawa Aut.
 3. SPOSÓB UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ

  Użytkownik wchodząc na stronę www.bilety.klubpomarancza.pl oświadcza, iż akceptuje fakt, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl , a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem: ingerencja w użytkowanie niniejszej strony przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, do prób uzyskania dostępu do tych części strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego, do rozpowszechniania na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POMARAŃCZY

  1. Przepisy niniejszego artykułu nie dotyczą stosunków prawnych wynikających ze sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl, które zostały uregulowane w "warunkach handlowych dla sprzedaży biletów", zamieszczonych poniżej w art. B niniejszego dokumentu.
  2. Treść strony internetowej ma wyłącznie informacyjny, niewiążący charakter. Administrator nie odpowiada za poprawność i kompletność informacji na niniejszej stronie internetowej. Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tej stronie internetowej, z wyjątkiem niniejszych warunków handlowych, nie ma charakteru żadnego aktu prawnego skutkującego powstaniem stosunków prawnych pomiędzy Administratorem i użytkownikiem.
  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną po stronie użytkownika wskutek tego, że będzie on postępował w oparciu o treść strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl i w związku z użytkowaniem tej strony.
  4. Administrator może w dowolnym momencie, bez uprzedniego ostrzeżenia, wprowadzać dowolne zmiany w zakresie informacji i treści na stronie internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl
  5. Administrator nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za reklamę, event, bądź inną formę promocji prowadzonej przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl.
  6. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gdyby się okazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych używania strony jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych. W takim przypadku należy stosować przepisy niniejszych warunków handlowych z wyłączeniem przepisu, który został uznany za nieważny bądź przestał obowiązywać.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych używania strony.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i Pomarańczą podlegają prawu polskiemu.
  4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem Pomarańczy będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby Pomarańczy, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
  5. Niniejsze warunki handlowe używania strony obowiązują i wchodzą z życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl

B. WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY BILETÓW

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejsze warunki handlowe i regulamin reklamacji (dalej „warunki handlowe”) regulują prawa i obowiązki Spółki Handlowej: Spółka Insomnia Capital Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505536, REGON: 243530681, NIP: 6342826769 (zwany dalej „Pomarańcza” lub „Administrator”) oraz osób trzecich przy sprzedaży biletów na wszelkie wydarzenia, w szczególności kulturalne, towarzyskie, sportowe lub inne (zwane dalej „Wydarzenia“) za pośrednictwem Pomarańczy.
  2. Organizatorem Wydarzenia jest osobą fizyczną, prawną, bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną inną niż Pomarańcza, która zapewnia i organizuje przebieg Wydarzenia i która jest sprzedawcą biletów na Wydarzenia (zwany dalej „organizator”). Dane identyfikacyjno-kontaktowe organizatora podawane są zawsze przy konkretnym Wydarzeniu.
  3. Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy organizatorem jako sprzedającym oraz kupującym bilety na Wydarzenie za pośrednictwem Pomarańczy zaś kupujący poprzez zakup biletów oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.
  4. Pomarańcza pośredniczy w sprzedaży biletów za pomocą strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl, a także za pośrednictwem swoich punktów sprzedaży i punktów sprzedaży partnerów umownych (zwane dalej „sieć sprzedaży”).
  5. Za kupno biletów za pośrednictwem sieci sprzedaży uważa się również zakup w ramach zamówień zebranych bezpośrednio w Pomarańczy, za pośrednictwem jego działu handlowego bądź innego działu.
  6. Skontaktować się z Pomarańczą oznacza skontaktować się z osobą upoważnioną, pod jej konkretnym numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail, o ile jest on znany, bądź pod ogólnym numerem telefonu lub za pośrednictwem maila podanego w dziale Kontakt.
 2. PRZEDMIOT UMOWY

  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż w imieniu i na rachunek Organizatora biletów na wybrane Wydarzenie, za cenę i w ilości wymaganej przez Organizatora.
  2. Umowa jest zawierana wraz z uiszczeniem przez kupującego opłaty za bilety.
  3. Pomarańcza zobowiązuje się dostarczyć kupującemu bilety bez zbędnej zwłoki po uiszczeniu opłaty za bilety, przy czym w przypadku zakupu przez internet, bilety zostaną dostarczone w formie elektronicznej na e-mail podany przez kupującego, a w przypadku zakupu biletów w inny sposób, w sieci sprzedaży (w kasie biletowej w Pomarańczy lub u partnera handlowego Pomarańczy), bilety zostaną dostarczone kupującemu bezpośrednio po uiszczeniu opłaty, przez odpowiedniego pracownika, u którego kupujący kupił bilety. Kupującemu nie przysługuje prawo do otrzymania biletów przed uiszczeniem opłaty za bilety w pełnej wysokości.
  4. Wraz z doręczeniem biletów kupującemu przez Pomarańczę, wszelkie zobowiązania Pomarańczy wynikające z umowy zostają spełnione.
 3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY W ODNIESIENIU DO WYDARZEŃ, NA KTÓRE ZAKUPIONO BILETY.

  1. Pomarańcza zapewnia sprzedaż i dystrybucję biletów dla kupujących na poszczególne Wydarzenia, zawsze w imieniu i na rachunek jego organizatora, na podstawie umowy pomiędzy Pomarańczą i organizatorem Wydarzenia. Wraz z zakupem biletu na Wydarzenie powstaje stosunek prawny pomiędzy kupującym i organizatorem danego Wydarzenia. Pomarańcza nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności za realizację obowiązków organizatora Wydarzenia, które wynikają z umowy pomiędzy kupującym i organizatorem Wydarzenia.
  2. Pomarańcza w żaden sposób nie odpowiada za to, czy jakiegokolwiek Wydarzenie się odbędzie, nie odpowiada również za jakąkolwiek zmianę dotyczącą Wydarzenia i jego terminów oraz miejsc, ponadto nie odpowiada za ich przebieg, za jakiekolwiek zdarzenia, do których mogłoby dojść podczas Wydarzenia ani za jakiekolwiek fakty, których źródłem byłoby odbycie się lub nieodbycie Wydarzenia. Pomarańcza nie odpowiada za żadne zobowiązania organizatora Wydarzenia. Ponadto Pomarańcza nie odpowiada za żadne majątkowe i niemajątkowe szkody spowodowane po stronie kupującego lub innej osoby spowodowane przez organizatora Wydarzenia ani takie szkody, które powstałyby po stronie kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w związku z Wydarzeniem. Wszelkie roszczenia kupującego i osób trzecich należy zawsze zgłaszać u organizatora Wydarzenia.
  3. Kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez organizatora Wydarzenia. Ponadto kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania.
  4. Organizatorowi każdego Wydarzenia przysługuje prawo do zmiany jego programu, terminu oraz miejsca. Przez zakup biletu, klient przyjmuje do wiadomości to prawo organizatora.
  5. Za ważność i autentyczność biletów kupionych w miejscach poza siecią sprzedaży, Pomarańcza nie odpowiada.
 4. PROCEDURY PRZY ZAKUPIE BILETÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Cena za każdy bilet jest podana odrębnie przy każdym Wydarzeniu. Przy każdym Wydarzeniu podano też ewentualne dodatkowe opłaty lub koszty związane z zakupem biletu.
  2. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl, za bilet można zapłacić tylko w formie szybkiego przelewu korzystając z dostępnego systemu płatniczego zintegrowanego ze stroną www.bilety.klubpomarancza.pl
  3. Pomarańcza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty kupującego związane z zakupem biletu, wynikające z umowy pomiędzy kupującym i bankiem bądź inną instytucją finansową, która wydała kupującemu kartę płatniczą i która ewentualnie prowadzi dla kupującego rachunek za pośrednictwem którego kupujący dokonuje płatności za bilety.
  4. Bilety nie są wysyłane pocztą, w tym listami poleconymi.
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującym i organizatorem za pośrednictwem Pomarańczy z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. REGULAMIN REKLAMACJI

  1. Wszystkie reklamacje biletów kupionych w Pomarańczy za pośrednictwem sieci sprzedaży podlegają niniejszym warunkom handlowym oraz regulaminowi reklamacji zamieszczonemu w niniejszym artykule VI.
  2. Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet tylko w określonych poniżej przypadkach i w poniższych warunkach.
  3. Kupujący nie ma prawa do wymiany biletu na inne Wydarzenie. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej formy obniżenia wartości biletu, bilet nie zostanie wymieniony na inny, a kupujący nie otrzyma odszkodowania ani też zwrotu kosztu biletu.
  4. Pomarańcza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że kupującemu nie zostanie doręczony bilet z winy kupującego, zwłaszcza z uwagi na to, że nie ma możliwości doręczenia kupującemu biletu na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam itp.).
  5. Jeśli kupujący nie otrzymał biletu najpóźniej do 1 godziny po zapłaceniu opłaty za bilet, ma on obowiązek, niezwłocznie, najpóźniej do 24 godzin od dnia upływu powyższego terminu na doręczenie biletu, skontaktować się z Pomarańczą i zgłosić, że nie otrzymał on opłaconego biletu. W tym celu, kupujący ma obowiązek przekazania Pomarańczy nazwiska i adresu-mail, które podał jako dane kontaktowe lub identyfikacyjne podczas zakupu biletu. Jeśli Pomarańcza stwierdzi, że bilet faktycznie nie został doręczony kupującemu i nie będzie to przypadek określony w poprzednim ustępie 4 niniejszego regulaminu reklamacji, a przy tym kupujący zgłosił Pomarańczy, że bilet nie został mu doręczony w powyższym podanym terminie i w powyższy sposób, dalsze postępowanie będzie podlegało zasadom określonym poniżej w niniejszym ust. 5.
  6. Pomarańcza zobowiązuje się, że najpóźniej w terminie 24 godzin, przy czym maksymalnie 1 godzinę przed Wydarzeniem, ponownie wysłać kupującemu bilet na adres e-mail podany przez kupującego.
  7. Jeśli Wydarzenie już się odbyło, Pomarańcza zobowiązuje się zwrócić kupującemu pokryty kosz biletu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez kupującego.
  8. Jeśli organizator całkowicie odwoła wydarzenie, kupujący, który przekazał Pomarańczy swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres pocztowy, faks itp.), zostanie poinformowany za pośrednictwem któregoś z podanych środków komunikacji o tym, że Wydarzenie zostało odwołane. Pomarańcza nie odpowiada przed kupującym za to, że nie będzie się można z nim terminowo skontaktować za pośrednictwem podanych danych kontaktowych, jeśli kupujący terminowo wysłane zawiadomienie o odwołaniu Wydarzenia otrzyma z opóźnieniem nie ze swojej winy.
  9. Jeśli organizator całkowicie odwoła Wydarzenie, Pomarańcza będzie w sposób opisany poniżej zwracać opłatę za bilety tylko do kwoty środków finansowych, którą organizator udzieli Pomarańczy. Przez kwotę środków finansowych rozumie się zwłaszcza środki finansowe, które Pomarańcza otrzymała od kupującego za sprzedaż biletów i które dotychczas nie zostały przelane organizatorowi Wydarzenia. W części, w której roszczenia kupującego nie zostaną zaspokojone, przed kupującym odpowiada wyłącznie organizator odwołanego Wydarzenia, nie zaś Pomarańcza.
  10. Jeśli zostaną spełnione warunki dla zwrotu opłaty za bilety zgodnie z ustępem 7 niniejszego regulaminu reklamacji, opłata za bilety zostanie zwrócona kupującemu w następujący sposób:
   1. w przypadku elektronicznego zakupu biletu za pośrednictwem strony www.bilety.klubpomarancza.pl, opłata za bilet zostanie zwrócona za pośrednictwem przelewu bankowego na numer z którego płatność została wykonana,
   2. w przypadku zakupu biletu w punkcie sprzedaży Pomarańcza lub w punkcie sprzedaży partnera umownego Pomarańczy, opłata za bilet zostanie zwrócona w sposób wybrany przez kupującego (w gotówce lub bezgotówkowo), przy czym warunkiem zwrotu opłaty za bilet jest to, by kupujący bez zbędnej zwłoki (do 7 dni od dnia pierwotnej daty odwołanego Wydarzenia) przyszedł do punktu sprzedaży, w którym zakupił bilet na Wydarzenie i zwrócił kupione bilety.
   3. b. Wszelkie inne reklamacje, niż podano Pomarańcza będzie przekazywać organizatorowi - celem wydania stanowiska lub bezpośredniego rozpatrzenia.Na wniosek klienta, klient otrzyma bezpośrednie dane kontaktowe organizatora.
   4. Jeśli klient nie kupił biletu na dane wydarzenie w Pomarańczy, nie można w żaden sposób reklamować biletu na jakiekolwiek Wydarzenie, którego klient nie kupił w sieci sprzedaży Pomarańcza.
 7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW


  Jeśli w związku z zakupem biletu na Wydarzenie organizowane przez Organizatora lub w związku z przebiegiem organizowanego Wydarzenia, pomiędzy organizatorem Wydarzenia i klientem, który jest konsumentem, powstanie spór konsumencki i nie uda się go rozwiązać polubownie pomiędzy klientem i organizatorem, klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-001 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,polubowny-sad-konsumencki . Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską platformy do rozstrzygania sporów on-line, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY SPRZEDAŻY

  1. Pomarańcza w trakcie sprzedaży zbiera i przechowuje dane osobowe, których kupujący udziela mu dobrowolnie podczas zakupu biletu. Dane te Pomarańcza zbiera i przechowuje tylko w zakresie niezbędnym do sprzedaży biletów. Dane Pomarańczy gromadzi i przechowuje za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych, do którego dostęp posiada ograniczony krąg osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Pomarańcza zobowiązuje się do tego, że dane osobowe będzie gromadzić i przechowywać tylko przez czas konieczny do uregulowania wszystkich, wynikających z zakupu biletu za pośrednictwem sieci sprzedaży Pomarańczy, praw i obowiązków pomiędzy kupującym i Pomarańczą. Pomarańcza ma zgodnie z niniejszą ustawą prawo upoważnić do przetwarzania danych osobowych osobę trzecią, jako podmiot przetwarzający.
  2. Pomarańcza w trakcie sprzedaży przetwarza dane osobowe tylko dla poniższych celów
  3. W celu doręczenia biletu kupującemu, przesłania informacji o zmianach dotyczących Wydarzeń i biletów, umożliwienia wstępu kupującego na Wydarzenie, wraz z udostępnieniem danych odpowiedniemu organizatorowi Wydarzenia, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia udziału kupującego w Wydarzeniu;
  4. W celu identyfikacji kupującego w przypadku rozpatrywania reklamacji na podstawie regulaminu reklamacji zamieszczonego w niniejszych warunkach.
  5. W celu realizacji obowiązków ustawowych przez Pomarańczę.
  6. Przez przekazanie danych osobowych Pomarańcza bądź zakup biletu, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższy sposób.
  7. Pomarańcza nie przetwarza danych osobowych do celów marketingowych.
  8. W przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. literówka w nazwisku lub numerze telefonu), kupujący ma obowiązek skontaktować się z Pomarańczą.
  9. Pomarańcza przechowuje dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone, nie dłuższy niż przez 3 miesiące, następnie dane te są kasowane. Jeśli kupujący chce, by jego dane osobowe zostały skasowane wcześniej, może skontaktować się z Pomarańczą i zażądać skasowania swoich danych. W przypadku odwołania, zmiany lub innych sytuacji dotyczących Wydarzenia, nie będzie się można z nim skontaktować i w żaden sposób nie zostanie mu udzielona rekompensata.
  10. Jeśli kupujący jednoznacznie o to poprosi i zgodzi się na to, Pomarańcza przekaże jego e-mail organizatorowi Wydarzenia w celu przesyłania kupującemu komunikatów handlowych przez organizatora.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
  2. Pomarańcza ma prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki handlowe.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych oraz stosunki umowne pomiędzy organizatorem, kupującym i Pomarańcza podlegają polskim regulacjom prawnym.
  4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem Pomarańczy będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.

C. WARUNKI HANDLOWE REJESTRACJI I TWORZENIA PROFILU UŻYTKOWNIKÓWM

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Niniejsze warunki handlowe rejestracji i tworzenia profilu użytkowników (zwany dalej „warunkami handlowymi rejestracji”) regulują prawa i obowiązki spółki. Spółka Insomnia Capital Sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505536, REGON: 243530681, NIP: 6342826769 (zwany dalej „Pomarańcza” lub „Administrator”)oraz osób trzecich podczas rejestacji i tworzenia profilu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl przez ich użytkownika.
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Poprzez zakup biletu przez platformę www.bilety.klubpomarancza.pl, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dobrowolnie Pomarańczy w celu założenia i rejestracji profilu na Pomarańczy oraz zarządzania nim.
  2. Pomarańcza zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazane przez użytkownika podczas zakupu biletów, zwłaszcza imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail, numer telefonu i inne dane), które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekaże na platformie www.biletyklubpomarancza.pl/ Pomarańcza zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w zabezpieczonym repozytorium danych.
  3. Pomarańcza nie przekazuje udostępnionych danych osobowych osobom trzecim, dane te służą wyłącznie do potwierdzenia zakupionych biletów w dniu imprezy oraz wszystkich wewnętrznych formalności związanych z zakupem biletów na dane wydarzenie.
  4. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, musi to uczynić w formie pisemnej, poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Pomarańczy lub na adres e-mail: bilety@pomaranczagroup.pl
  5. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeśli użytkownik stwierdzi lub domyśla się, że Pomarańcza jego dane osobowe przetwarza w sposób sprzeczny z ochroną jego życia prywatnego i osobistego lub sprzecznie z ustawą, zwłaszcza jeśli jego dane osobowe są nieprecyzyjne ze względu na cel ich przetwarzania, to może on zwrócić się do Pomarańczy o wyjaśnienia lub może zażądać, aby Pomarańcza usunęła tak powstały stan i zablokował, poprawił, uzupełnił bądź usunął dane osobowe. Wniosek dotyczący blokady, wprowadzenia poprawek, uzupełnienia lub skasowania zaczyna obowiązywać z chwilą jego doręczenia do Pomarańczy
  6. Dane osobowe Pomarańcza przetwarza przez czas istnienia rejestracji i profilu użytkownika.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gdyby się ukazało, że któryś z przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych przepisów niniejszych warunków handlowych rejestracji, które są rozłączne od nieważnego czy nieobowiązującego przepisu.
  2. Pomarańcza zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszych warunków handlowych rejestracji.
  3. Wszelkie przepisy niniejszych warunków handlowych rejestracji oraz stosunki umowne pomiędzy Pomarańcza i użytkownikiem podlegają polskim regulacjom prawnym.
  4. Wszelkie spory powstałe przy rejestracji i tworzeniu profilu za pośrednictwem Pomarańcza będą rozstrzygane w sądach powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć na drodze pozasądowej.
  5. Niniejsze warunki handlowe rejestracji obowiązują i wchodzą z życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.bilety.klubpomarancza.pl

Katowice, 03/04/2018r. Insomnia Capital Sp.z o.o.

PŁATNOŚCI OBSŁUGIWANE PRZEZ PRZELEWY24